ارتباط با مدیریت سایت

از دوستان وعزیزانی که تمایل دارند در مورد فرهنگ یا تاریخ و مطالب مربوطه نوشته ها و یا فیلم وعکس برای سایت ارسال کنند.لطفا از طریق ایمیل به آدرس: em_monsef@yahoo.com ار سال کنید. با تشکر فرا وان عمادالدین منصف مدیر سایت معرفی شهرستان شهرضا

عماد الدین منصف مدیر سایت معرفی شهرستان شهرضا

عماد الدین منصف مدیر سایت معرفی شهرستان شهرضا

با تشکر از همراهی شما خوبا که همراهی می کنید تا سایت از لحاظ علمی وکیفی مطلوب بشود.

عمادالدین منصف