استاد علیرضا سهیلی

هنرمند توانا آقای علیرضا سهیلی فرزند عباس سهیلی متولد 1344درشهر شهرضا متولد شدوتا3ابتدایی بیشتر درنخواند وبه اصرار پدر به کارگاه سفالگری رفت. توانایی او به این حد بود که درسن 17سالگی کارگاهی را برای خود راه اندازی کرد.او تمام کارهای چرخکاری وساختن انواع ظروف سفالی ومجسمه وکتیبه پرداخت.وبا لعاب شیشه تمام کارهای سفالی پردازش می کرد.ذهن خلاق او کار های بی بدیلی را پدید آورد.امید به سعادت بیشتر برای این هنرمند است.