اهدای جوایز به دست شهردار وقت شهرضا، آقای ابوقداره

اهدای جوایز به دست فرماندار وقت شهرضا-آقای ابوقداره
اهدای جوایز به دست فرماندار وقت شهرضا-آقای ابوقداره

اهدای جوایز به دست شهردار وقت شهرضا-آقای ابوقداره

توضیحات عکس:

از سمت چپ داخل تصویر : عباس سیاره (سرپرست پیشاهنگی)، کمال بزرگزاد (سرپرست تربیت بدنی)، مجدزاده (رئیس آموزش و پرورش)، اسد اله ابوقداره (شهردار وقت در حال سخنرانی)، رحیم تیموریان (مربی ورزش) و نعمت الله مولایی (مسئول خدمات)