برج کبوترهای شهرشهرضا

IMG_2655

۱

IMG_2649

۲

IMG_2648

۳

IMG_2655

۴

IMG_2654

۵

تصاویر مربوط به یکی از برج کبوترهای شهرشهرضا هست, که در صحرای پودان در باغی قراردارد.