جشن و مسابقات وزنه‌برداری شهر، ۴ آبان ۱۳۲۶

جشن-ومسابقات-وزنه-برداری-شهر-دبیرستان-نظام-وفا-شهرستان-شهرضا
جشن-ومسابقات-وزنه-برداری-شهر-دبیرستان-نظام-وفا-شهرستان-شهرضا

جشن-ومسابقات-وزنه-برداری-شهر-دبیرستان-نظام-وفا-شهرضا- سایت معرفی شهرستان شهرضا

جشن ومسابقات وزنه برداری شهر دبیرستان نظام وفا -شهرستان شهرضا

جشن ومسابقات وزنه برداری شهر دبیرستان نظام وفا -شهرستان شهرضا

با تشکر از مرتضی پارسایی