دبستان دولتی حافظ سال ۱۳۳۳

دبستان-دولتی-حافظ-سال-1333-سایت-معرفی-شهرستان-شهرضا

دبستان دولتی حافظ پایین دروازه محله آقا منزل مرحوم استادحسن بنا (ناظم) که الان اول خیابان بلال هست.

دبستان-دولتی-حافظ-سال-1333-سایت-معرفی-شهرستان-شهرضا

دبستان دولتی حافظ سال ۱۳۳۳-سایت معرفی شهرستان شهرضا

مشخصات عکس:

ردیف اول نشسته روی صندلی ازسمت چپ مرحومین آقایان حسین کاویانی. آقارضامدنی.محمدرضااعتدالی.سلطانزاد.مشکوت.آقامحمدمدنی.نفرایستاده مابین اقای سلطانزا د ومشکوت استاد مجتبی جعفرپور کلاس سوم ابتدایی