دبستان دولتی قمیشلو – فروردین ماه ۱۳۳۴

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش -تاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبستان دولتی قمیشلو.

 

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش -تاریخچه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبستان قامیشلو- سال ۱۳۳۴-صد فصل رویش

ردیف جلو نفر اول از سمت چپ آقای مدرسی نفر سوم آقای عبدالکریم ناظم. معلمین شهرضا بودند که در سال ۱۳۳۴ در قمیشلو مشغول به خدمت بوده اند