دکترمنوچهر دانشگر

دکترمنوچهر دانشگر به سال1298هجری شمسی درشهرضا متولدشد.تحصیلات ابتدایی را در شهرضا ومتوسطه را دراصفهان به پایان رسانیدسپس دردانشگاه تهران تحصیلات عالی خود را دررشته پزشکی شروع ودر سال1324باخد دکترانائل آمد.آنگاه بسمت دستیاری در رشته چشم پزشکی مشغول ودر سال1326درمسابقه انتخاب دانشیاری چشم پزشکی شرکت ورتبه اول گردید.آنگاه باتاسیس دانشکده پزشکی به آن دانشگاه منتقل گردید.دکتر دانشگرسالها استاد دانشگاه پزشکی وپزشکی وظیفه شناس بوده وی به سال1335به فرانسه عزیمت وبه اخذ دبیل درچشم پزشکی وجراحی ترمیمی گوش وبینی ورادیولوژی از دانشگاه پاریس گردیدوی دارای تالیفاتی بقرار ذیل است: 1- کتاب بیماری های چشم در دوجلد2- بهداشت چشم 3- اثربیماری های عمومی برچشم 4- درمان اطروفی عصب باصره 5- روش انتخابی در جراحی پلک 6- سیردردهای چشمی را بهتر بشناسیم.

منبع:کتاب تاریخ شهرضا

گردآورنده:عمادالدین منصف