روستای اسفرجان۲

IMG_2660

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2661

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2662

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2663

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2664

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2665

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2666

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2668

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2669

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2671

بیشه زار -روستای زیبای اسفرجان در سیزده به در سال۱۳۹۵

IMG_2672

ابنیه های تاریخی اسفرجان که درحال ازبین رفتن هست.IMG_2673

ابنیه های تاریخی اسفرجان که درحال ازبین رفتن هست.

IMG_2674

ابنیه های تاریخی اسفرجان که درحال ازبین رفتن هست.IMG_2675

ابنیه های تاریخی اسفرجان که درحال ازبین رفتن هست. IMG_2678ابنیه های تاریخی اسفرجان که درحال ازبین رفتن هست.

چهارسال پیش که به روستای زیبای اسفرجان رفتم .تافرصت داشتم بعضی از ابنیه های تاریخی روستا را دیدم اما متاسفانه درسال۱۳۹۵ که این روستا سفرداشتم دیدم همان ابنیه ها را تخریب وساخت وساز کرده بودند امید است درحفظ آثارتاریخی کوشا باشیم.

عمادالدین منصف- ۱۳۹۵/۰۱/۱۳