معرفی شهرستان شهرضا

روستای زیارتگا ه

درده کیلومتری جنوبشهرضاروستائی وجودداردبه نام روستای زیارتگاه که دوامامزاده به نام های محمدوابراهیم فرزندان امام موسی کاظم درآن به خاکسپرده شده اند .

امامزاده روستای زیارتگاه

گنبدامامزادگان متعلق به عهدسلجوقی است وبه طرزجالبی بناگردیده،قسمت پایه به شکل دایره است ودرروی دایره یک هرم دوازده ضلعی قراردارد.

قلعه روستای زیارتگاه

یکی ازآثار تاریخی روستای زیارتگاه مسجد جامع زیارتگاه است که مربوط به دوره قاجار است و در  کنار امامزاده واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ باشماره ی ثبت ۲۱۸۳۲ به‌عنوان یکی ازآثارملی ایران به ثبت رسیده است.

روستای زیارتگاه دارای برج های کبوترزیبایی است:

تصویرشماه۱ 

تصویرشماره۲ 

 

تصویره شماره۳

تصویرشماره۴