شهرضا در زمان قدیم

جغرافیای شهرضا تا سال۱۳۲۱

تا سال ۱۳۲۱دیوار بلندی به نام حصاراطراف شهرضا به طور دایره شکل قرار داشت که پشت آن را خندق می گفتندکه هنوز کوچه ای به نام خندق در خیابان صاحب الزمان(عج) وجود دارد.و تا آن روز شهر چندین دروازه داشت که به نام دروازه محله آقا ,دروازه شاهمراد,دروازه حاج کمال ,دروازه دهاقان,دروازه لار.دربعضی از این دروازه ها از محصولات کشاورزی حکومت آن زمان عوارض ورودی دریافت می کردوتا آن زمان خانه ی بیرون از دروازه خانه ای ساخته نشده بودوهمه اهالی در داخل شهر سکونت داشتندوخیلی از زمین های داخل شهر هم کشاورزی می شد؛مخصوصا زمان های قدیم موقعی که ناامنی بود در زمین های داخل شهر زراعت می شد.شهر هفت محله بود:محله اولیاء,محله محله آقا,محله کوچ کمال,محله باغملی,محله میران,محله سرتخت.

یک خیابان از طرف اصفهان به طرف شیرازدرسال۱۳۱۲ احداث شد.ودوخیابان به نام بوستان وگلستان در سال۱۳۱۵احداث گردید که هر دوی آنهابن بست بود.

تا سال۱۳۲۷همه این خیابان ها خاکی بود ودر سال۱۳۲۷این خیابان ها اسفالت شدند.

در ضمن تا سال۱۳۲۶برقی در شهر وجود نداشت,فقط کارخانه ریسندگی که درسال۱۳۱۵احداث شده بودآن جا برق داشت.

اطراف شهرضا مزارع وباغات بسیار سرسبز و خرمی وجود داشت .تمام قنوات آب فراوان و هوای شهر مطبوع و سالم بود .و مناظر بسیار زیبا و دل انگیزی شهر واطراف شهر وجود داشت.

تمام مزارع به طور سنتی با گاو والاغ کشت وکار می شد.در زمستان مردم برای گرم کردن اتاق های خود کرسی می گذاشتندودور آن می نشستند,رادیو وتلویزونی وجود نداشت,تمام اقوام نزدیک هم بودندوشب های بلند زمستان دورهم جمع می شدندووروی این کرسی آجیل های زمان:کشمش ,سنجت ,پرهلو,گردو,بادام این چیزها برای پذیرایی بود.

واما درآن زمان بیشترمردم در فقر زندگی می کردند.با اینکه شهرضا دارای بازار بزرگی از قدیم داشت.وتمام روستاها وحتی خیلی از مناطق دورترمانند:فلارد,سی سخت,سمیرم,بروجن برای خریدودادوستد به بازار شهر می آمدند,افرادی که دربازار سرمایه دار بودند,درآمدشان خوب بود.وعده ای از از مردم هم که صاحب کشاورزی وآب بودندنسبتا وضعشان خوب بود.واما مسئله اصلی آن زمان نان بودکه خیلی ها هم نان نداشتند بخورندوگرسنه می ماندند.

گیوه های قدیم که در بازار تولید می شدپاپوش مردم وبیشتر مردم لباس های کهنه ومندرس می پوشیدند.با این وضع مردم با شادی زندگی می کردند.غم وغصه ومریضی خیلی کم بود.مردم قانع؛صداقت ودرستی وایمان در همه طبقات مردم وجود داشت.

همه با هم دریک سطح دوستی و رفاقت و قوم خویشی با هم زندگی شادی سپری می کردند.

نویسنده:عطاء اله منصف