عده سى چهل نفرى از اهالى قمشه در تلگرافخانه مجتمع؛ رئیس تلگرافخانه هم در این امر ذیمدخل [بوده است]

متن سند:

کشف تلگراف: رئیس ارکان حرب لشکر جنوب شیروخورشید نمره اندیکاتور: استخبارات ۳۴۹۳
تاریخ اصل تلگراف: ۱۳ عقرب وزارت جنگ تاریخ کشف ۱۴ برج عقرب ۱۳۲

ارکان حرب محترم کل قشون
راپورتا معروض مى‌دارد: اخیرا بنا بر تحریک پاره[اى] اشخاص، عده سى چهل نفرى از اهالى قمشه در تلگرافخانه مجتمع؛ رئیس تلگرافخانه هم در این امر ذیمدخل [بوده است]؛ نظر به، اینکه وضعیت محلى قمشه بواسطه قرب و نزدیکى به طوایف مختلف و مراکز شرارت، نامناسب [است ]و قضیه مذکوره موجد و مولد اغتشاشات مضره مى‌گشت، قطع و رفع این قضیه بى‌نهایت وجوب و لزوم را حایز و بنابراین با توافق نظر حکومت جلیله در این موقع که اردوى اعزام سمیرم به شهر احضار و معاودت مى‌نمایند، به رئیس نظامیان قمشه دستور داده شد آنها را از تلگرافخانه خارج و سه نفر محرکین مفصّله الاسامى محمدباقر خان، غلامرضا و سیدعلى‌اکبر برادر مدرس۱ را به شهر بفرستند.
۱۲ عقرب نمره ۱۳۶۳
رئیس ارکان حرب لشکر جنوب
(محمدحسین)
سواد، وزارت داخله
راجع به انتخابات مداخله نکنید مردم اشتباه مى‌کنند.


توضیحات سند:

۱٫ مدرس، شیخ على (۱۲۵۶ ـ ۱۳۳۳ ش) فرزند حاج ملا محمد تهرانى، در نجف نزد میرزاى شیرازى و آخوند خراسانى تحصیل کرد و به مقام اجتهاد نایل آمد، به تهران بازگشت و تا پایان حیاتش در این شهر به تبلیغ و تدریس پرداخت. شیخ على مدرس چندین مرتبه از طرف مردم تهران به نمایندگى مجلس شوراى ملى (دوره دوم تا هفتم) انتخاب گردید اما به دلیل عدم اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى (نظارت پنج نفر از مجتهدان بر مصوبات مجلس) هیچ گاه در مجلس حضور نیافت. (مدرس تهرانى، محمدکاظم، «تأملاتى بر زندگى آیت‌اللّه‌ آقا شیخ على مدرس»، تاریخ معاصر ایران، کتاب نهم، صص ۱۷۱، ۱۹۰).
شیخ على مدرس از نهضت ملى نفت حمایت کرد و با دولت مصدق به همکارى پرداخت و در انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات تهران شد. (مکى، سال‌هاى نهضت ملى، ج ۵، ص ۵۵).
پس از کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، منزل شیخ على مدرس به اشغال کودتاچیان در آمد و عده‌اى از افراد خانواده او توقیف شدند و تحت بازجویى قرار گرفتند (مدرس تهرانى، همان جا، «مختصرى از شرح حال مرحوم آیت‌اللّه‌ مدرس تهرانى» پست تهران، شماره ۴۶۱، ص۸).


منبع:

کتاب انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد (جلد اول) صفحه ۴۹


 

سند تاریخی از اهالی مردم قمشه

سند تاریخی از اهالی مردم قمشه