مدرسه ملی شهرضا درسوم خردادماه سال1311

دبستان ملی

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا