مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر

مرحوم دکتر محمدعلی دانشگر را می توان ازشخصیتهای علمی وادبی واز بنیانگذاران انجمن ادبی حدود شصت سال قبل قمشه دانستمرحوم دانشگرعلاوه ازاطلاعات ادبی دارای اطلاعات ادبی دارای اطلاعات پزشکی بوده و بزبان فرانسه تسلط داشته وکتابی از داستان های فرانسوی بنام((پراسکوی))را ترجمه نموده اسن.وی بربان عربی وادبیات عرب آشنایی داشته ومقالات متعددی درزمینه بهداشت کشاورزان درجراید منتشرساخته.د

منبع:کتاب تاریخ شهرضا صفحه365

گردآورنده:عمادالدین منصف