مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳در شهرضا زاده شد. پس از طی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه در وزارت کشور مشغول به کار شد. در سال۱۳۲۰شهردار شهرضا شد.

مرحوم عبداله-خان-شجاعی شهردارسابق شهرضا

مرحوم عبداله-خان-شجاعی شهردارسابق شهرضا

منبع عکس: دکتر حسین کرمانپور

او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشید و به بهداشت شهرضا رسیدگی کرد وچند خیابان از جمله ولی عصرغربی و فرودین و اردیبهشت و امتداد خیابان های دیگراز فعالیت های اوست. او در سال۱۳۴۷کفیل فرمانداری شهرضا شد.ارزاق از جمله نان و گوشت را ارزان کرد و در سال۱۳۵۹به افتخار بازنشستگی نائل آمد.دراین زمان از دل سنگ خارا دراوج کوهستان چشمه سار معروف به (آب آسمانی)را احداث کرد و دامپروری ایجاد کرد و باغ و ساختمان مجهز در آن جاساخت.استاد آشفته دروصف او می گوید:

خان والاقدرعبدا…این مرد شجاع

آب چشمه از فراز کوه جاری ساخته

سخت کوشان راز عشق و همت و جهد بلیغ

یاد آن فرهاد و بیستون انداخته

گفته اند آب آسمانی و این محیط سبز را از برای شادی اهل صفا پرداخته

او داماد شادروان تاج الدین امامزاده مدیرکل فرهنگ استان اصفهان به سال۱۳۱۳بود و فرزندان نیک وصالح چون مهندس یدالله شجاعی , دکتر شهناز شجاعی و دکترناهید شجاعی و بابک و سیامک تربیت کرده است.

مرحوم شجاعی شهردار وقت درسال۱۳۳۰مقداری کفش و لباس خریداری کرد و به وسیله اداره فرهنگ به دانش آموزان بی بضاعت اهداء نمود و به فراخور حال هر نفر کمک هزینه تحصیل پرداخت کرد.ضمنا به همت آن مرحوم از درآمد های معمول آن زمان شهرداری,صدی دو و نیم و صدی پنج, عوارض هرکیلو  قند و شکر یک ریال, برای تامین و تجهز ساختمان های فرهنگ اختصاص داد.


(منبع:کتاب مشق آفتاب.صفحه۱۰۴)