مرحوم علیرضاخان کیان

مرحوم علیرضاخان کیان,کلانترمحل وازبنیانگذاران فرهنگ شهرضا از سال۱۲۹۴بود که مساعدت وهمکاری مرحوم محمد باقرخان کیان وتنی چند از معاریف شهربا مرحوم سید معصوم نیری نماینده فرهنگ از سال ۱۳۱۳به بعد دراحداث وتاسیس مدارس جدید با اهداءچند قطعه زمین جهت ساختمان آنها همکاری واشتراک مساعی نمود.ضمنا مرحوم علیرضاخان وخانواده اش مذهبی وبه شعائر دینی اعتقاد خاص داشتند.


(منبع:کتاب مشق آفتاب-صفحه ۹۴)