معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

 

معلمان مدارس ابتدایی شهرضا،سال ١٣٣٧

ایستاده مرحوم کریم شاهچراغی،نشسته از راست:مرحوم عبدالجواد شازاد،مرحوم اصغر فاتحی

فرستنده: مراد شایان