ملی شدن صنعت نفت – شهرضا

ملی-شدن-صنعت-نفت-شهرضا-شهرضا درگذر تاریخ

درسال۱۳۲۹درزمان نخست وزیری دکتر مصدق با پیشنها د وی به مجلس شورای ملی و پشتیبانی مرحوم آبت الله کاشانی ,با حمایت مجلس از پیشنهاد دولت و رئیس مجلس در تاریخ ۲۹اسفند ۱۳۲۹ملی شدن صنعت نفت به تصویب نهایی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید واعلام همگانی شد.

عصر همان روز در شهرضا تجمع با شکوهی برگزار شد و کنار پمپ بنزین(مکان کنونی شرکت نفت)تابلوی شرکت نفت انگلیس و ایران پایین کشیده شدو تابلوی ((شرکت ملی نفت شهرضا))نصب گردید وچند تن از مسئولین و بزرگان شهر سخنرانی کردند. در آن زمان من شانزده ساله – ((حجت الاسلام میرزا نعمت الله جعفری قمشه ای))- بودم و درآن سخنرانی حضور داشتم و به یاد دارم که یکی از سخنرانان مهندس ولی الله میربد مدیرکارخانه اتحاد شهرضا بود.

منبع :کتاب روشنای یاد ها- صفحه ۵۹