معرفی شهرستان شهرضا

هیئت سینه زن شهرضا

هیئت سینه زن حدود هفتصد سال سابقه دارد واولین هیئت شهرضا هست.

هیئت سینه زن از هیئت هایی است که عزداران آن ازهمه محله ها ی شهرضا هستند.در گذشته شهرضا دارای هفت محله بود درهرمحله ای بزرگی وکدخدایی بود,هنگامی که می خواستند هیئت سینه زن را تاسیس کنند از بزرگان هرمحله دعوت کرداند وهر محله یک بیرق درست کرد.واین بیرق ها در زمان عزاداری برافراشته می شد.هرگاه بنا بود یکی از این بیرقها تعویض گردد,همه بزرگان جمع می شدند وبه دست سیدی پاک نهاد این کار انجام می شد.

عکس شماره ۱- عکاس داودقدسی

عکس شماره ۲- عکاس داودقدسی

عکس شماره ۳- عکاس داودقدسی

عکس شماره ۴- عکاس داودقدسی

 

عکس شماره ۵- عکاس داودقدسی

عکس شماره ۶- عکاس داودقدسی

عکس شماره۷ – عکاس داودقدسی

مستند سینه زن شهرضا – قسمت اول :

مستند سینه زن شهرضا – قسمت دوم :

مستند سینه زن شهرضا – قسمت سوم :

 این عکس ها منحصرا مربوط به سایت معرفی شهرستان شهرضا هست وکپی برداری ممنوع است.

منبع این فیلم ها ازآرشیو فیلمبردارمحترم آقای داودقدسی است.که در اختیار مدیریت سایت گذاشتند.

محقق:عمادالدین منصف