کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال1325

کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر سال1325

ردیف بالا ازراست:

1- عباسقلی آقابائی 2- هونجانی 3- محمدی 4- هدایت رجایی 5- ولی اله جهانمردی

6- عبدالرحیم امامی 7- …. 8- ولی اله محمودی 9- علی بحرینی 10 – ولی اله حریری11-…

12-مسعود صدری 13- حسن خان صدری 14- افشاری 15- محمدرضا کاظمی اسفه

16- ابوالقاسم توانا

ردیف وسط از راست:

1- …2- محمدرضا نواب 3- دکترتائبی اصفهانی 4- ذبیح اله جمالی 5-  حسن معین زاده

6- محمد علی بهرامی 7- رحمت اله صفهائی 8- فضل اله مطیعی9- حمزه پژوهنده

ردیف پایین از راست:

1- مهدیقلی خان کیان 2- مرتضی معین زاده 3- …4- مسیح میربد 5- رحمت اله رجایی

منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا