کارکنان ودبیران وتعدادی از دانش آموزان دبیرستان سپهر درسال۱۳۲۵

 منبع:فصلنامه اندیشه نو منبع مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا