گذری بر تاریخ شورای داوری

بر اساس مدل خانه‌های انصاف شوراهای داوری از سال ۱۳۴۵ آغاز به کار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.

شوراهای داوری همانند خانه‌های انصاف از پنج قاضی مورد اعتماد اهل محل برای درازای چهار سال تشکیل می شد. از آن جا که دعواهای شهری پیچیده تر از مسایل روستاها بود در هر حوزه شورای داوری یک نفر می بایستی آشنا به مسایل حقوقی باشد مانند قاضی‌های دادگستری، وکیل‌های دادگستری، یا استادهای دانشگاه یا سردفتران به عنوان مشاور قضایی شورای داوری خدمت می‌کنند. شوراهای داوری در جای مدرسه ها، شهرداری ها، و ساختمان‌های عمومی تشکیل می شد که هزینه ای نداشت و رایگان بود.

اعضا شوراى داورى شهرضا -سایت معرفی شهرستان شهرضا

اعضا شوراى داورى شهرضا با حضور اقاى اکبرزاد استاندار اصفهان ‎اقاى بیجارى رئیس دادگسترى شهرضا ‎اقاى حاج محمد اسماعیل نعیم ‎اقاى جلال دباغ ‎اقاى فضل الله صادقى ‎واقاى حاج سید على حجازى

نفر سوم از سمت راست تصویر آقای حاج محمد اسناعیل نعیم-نفر ششم تصویر آقای اکبرزاد استاندار وقت-نفر هفتم آقای حاج سید علی حجازی