دکترخلیل سپهر

او يكي از فرهنگ دوستان شهرضائي است كه ساليان دراز با دكتر ابراهيم لبيب و دكتر سيد محمد علي دانشگر در امور فرهنگي كوشش پر ثمر داشته است وي در آغاز در شغل ارتش بود و درجه سرگردي داشت و در ميان مردم به ( ياور خليل خان) مشهور بود او در جهبه جنوب كشور خدمت مي كرد وي در جمله شيخ نشينان جنوب به جزيره (هنگام) به سمت رئيس گردان فعاليت داشت و حمله اعراب جنوب ايران را به جزيره هنگام دفع كرد و متجاسران و اشغال گران را از جزيره ( هنگام) بيرون راند . او در سال 1331 شمسي زمين مدرسه كيان را كه سالها هنرستان صنعتي و انستيتوتكنولوژي بود به فرهنگ اهدا كرد . وي تحصيلات پزشكي داشت و در شهرضا به شغل طبابت اشتغال داشت او مردي روشنفكر بود و فرزندان خوب و شايسته تربيت كرد . از جمله شادروانان هوشنگ خان و كورش خان و نسرين و از او دو فرزند ، باقي مانده است كسري و دارا . دكتر كسري سپهر هم اكنون در اصفهان به شغل دندانپزشكي مشغول است و دكتر دارا سپهر در آمريكا زيست مي كند . روانش شاد باد .