برج های شهرستان شهرضا

برج عسگر

برج عسگر همچنان که از نامش پیداست محلی برای نگهبانی ازحریم شهر بوده وچون سربازان در آن نگهبانی می داده اند به آن برج عسکر یا عسگر می گفتند و هنوز به این نام مشهور است  .این برج باقیمانده ده