بند

سد قتلغ شاه

تاسیس سلسه قراختائیان درکرمان کار براق حاجب از امرای بزرگ سلطان غیاث الدین پسرسلطان محمد خوارزمشاه است وچون براق به لقب قتلغ خان ملقب بوده سلسله قتلغ خانیه نیز می گویند. براق حاجب در موقعی که چنگیزخان به خراسان رسیده