عصارخانه بیطرف

عصارخانه بیطرف

تاريخچه عصارخانه نوشته: عباس بهشتيان با همكاري سازمان حفاظت آثار باستاني ايران عصارخانه(كارخانه روغن‌كشي) ، در گذشته و حال، روشنگر ويژگيهايي در زمينه‌هاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي مناطق اطراف خود بوده است. بخصوص شيوه ي معماري عصارخانه‌هاي كهن جلب توجه