مساجد

مسجد حاج عبدالحمید

تاریخچه ی بنای مسجد تاریخی حاج عبدالحمید مربوط به دوره قا جاراست. مشخصات بنا این بنا دارای دوایوان درجهات شمالشرقی وجنوب غربی می باشدکه درکنار صحن مستطیل شکلی با کشیدگی درجهت قبله قرارگرفته اند.نمای روبه قبله این بنا متقارن با

مسجدخان شهرضا

   تاریخ بنای مسجدخان مسجد خان شهرضا واقع در کوچه سادات که درزمان زندیه(جعفرخان زند که در شهرضا به حکومت منصوب شد.) ساخته شدودر دوره قاجاریه موردمرمت قرار گرفته است. مشخصات بنای مسجدخان این مسجد دارای صحن مستطیل شکل با کف

مسجد وحسينيه سادات

اين بناي ارزشمنددر زمان سيل سال 1328هجري خورشيدي تخريب شدوفقط ايوان اين بنا سالم ماندوبقيه بنا در سالهای بعد مرمت يافت. مسجد وحسينيه سادات مسجد وحسينيه سادات

مسجد حاج هادی

پیشینه تاریخی مسجد حاج هادی مسجد حاج هادی مسجدی است قاجاری که قدمت آن به استناد تاریخ سنگاب مسجد به سال 1284 هجری قمری مقارن با دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار می رسد. مشخصات بنای مسجد حاج هادی مسجد