پل های قدیمی

پل های قدیمی

خلاقیت و ذکاوت بشر و تلفیق ان با تجربه اش به تولید شاهکارهای توام مهندسی و معماری دربناهای خصوصی و عمومی ازجمله پل سازی انجامید که دراین میان جدا ازذوق زیبایی شناختی معماران تدبیر آنها درترکیب قطعات کوچک و مصالح