کارخانه شیره پزی

کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان

کارخانه شیره پزی حاج علی عرفان حدودسیصدسال قدمت دارداین کارخانه تنها یکی از هفت کارخانه شیره پزی در صحرای موغان است که سالم باقی مانده. به غیر از این کارخانه نیز کارخانه حاج حبیب اله میر عابدی است که قدمت

كارخانه شيره پزی

كارخانه شيره پزي محلي مسقف به مساحت تقريبي 400مترمربع است.سقف آن گنبدي خشتي است.ستون هاي خشتي قطوربه ارتفاع دومتر اين سقف گنبدي را حفظ مي كنند.ارتفاع سقف تا كف حدود5/3متر است.درورودي از جنس چوب وبزرگ است به گونه اي كه