دراین جا به مطالب پیرامون طبیعت شهرستان شهرضا وگونه های حیوانی که درحیات وحش شهرستان شهرضا زندگی می کنند پرداخته می شود.

پوشش گیاهی شهرستان شهرضا

مقدمه: اقلیم شهرستان شهرضا شهرضا منطقه ای است که تقریباً اطراف آن را کوهستان فرا گرفته و به علت محدود بودن به نواحی کوهستانی در غرب و جنوب و از طرف دیگر به نواحی پست کویری درشمال شرقی در بیشتر اوقات نسیم ملایم با بادهای شدید می وزد. مقدار بارندگی آن ناچیز و جزء مناطق خشک کشوراست. شهرستان شهرضا بر […]

ادامه مطلب
1 3 4 5