مقالات

برج های سن بندی

مقدمه: حشره سن گندم این گونه سن گندم می باشد که کاسه پشتک نامیده می شود. این سن از زمان قبل از نادرشاه در ایران وجود داشته است ولیکن اولین گزارش کتبی آن در سال ۱۳۰۶ بوده است. مهمترین مناطق

شهرستان شهرضا-پتانسیل های جذب توریست

  موقعیت و جغرافیای شهرستان شهرضا این مقاله را در شهریورماه سال نود نگاشته ام. شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است . شهرستان شهرضابا مساحتی حدود۳۹۸۴ کیلومترمربع  بین ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۵۲

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد

تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد. در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه

نگاهی به سیاستگذاری توسعه در ایران عصر پهلوی

سایه ایالات متحده بر برنامه های عمرانی اجرای اولین برنامه توسعه ایران در سال ۱۳۲۷به کمک شرکتی آمریکایی آغاز شد و در سالهای بعد با ورود مشاوران هاروارد به صورت جدی ادامه یافت.. برنامه ریزی توسعه ایران، که مجموع اصول