یاد ایام

دبستان تاج الدین شهرضا

شادروان سیدتاج الدین امامزاده(رئیس پیشین فرهنگ استان)

امام زاده فرزند سیدخلیل (امام جمعه شهرضا)که مولف کتب متعدد درعلوم اسلام است یکی از اعقاب(میرزا مهدی خان ندیم استرآبادی وزیر ودبیررسالت نادرشاه افشاراست)میرزا مهدی خان,صاحب (دره نادری)و(تاریخ جهانگشای نادری)افزون بررسایل متکلف ومتنوع است.)شادروان امام زاده درطول سالهای ۱۳۱۱تا ۱۳۱۸

مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳درشهرضازاده شد.پس از طی دوران تحصیل ابتدایی ومتوسطه در وزارت کشور مشغول به کارشد.در سال۱۳۲۰شهردارشهرضاشد.او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشیدو به بهداشت شهرضا رسیدگی کردوچند خیابان از جمله ولی عصرغربی

مرحوم محمد باقرخان کیان

شادروان محمد باقرخان کیان ,درآخر دوره قاجار وآغاز دوره پهلوی اولین کلانتر شهر قمشه بود.او باهمکاری علیرضاخان کیان وراهنمایی دوتن از افسران اداره امنیه (ژاندارمری) یعنی شاهزاده عبداله میرزا ومختاری,مشهور به (قلعه بیگی)مدرسه ای چهار کلاسه ملی در کوی (پای