صنایع دستی- پیشه های قدیمی

دراینجا به صنایع دستی شهرضا وبه معرفی پیشه های قدیمی که مردم شهرضا به ان می پرداختند ,مطالبی ارایه می شود.

رفتن به نوار ابزار