معرفی میراث فرهنگی -تاریخی شهرستان شهرضا

پاکنده

پاکنده: پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن شدن درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند. منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه ۵۸۲ به علت گسترش شهر این پاکنده هارا یا پرشده است یا درش را گرفته اند. پایاب: پله های زمینی حفر […]

ادامه مطلب

بازارمسگران شهرضا یا بازار نو

عکاس:آقای مهدی براتی در مجموعه بازار بزرگ شهرضارسته بازاری وجود داردکه تمام حجره داران بازار مشغول به حرفه مسگری بوده اند.این بازار به سبک معماری بازار قیصریه اصفهان ساخته شده وحدود۱۲۰سال پیش ساخته شده است.این بازار دارای ۴صاحب اشتراکی ساخته شده است.بازار مسگران دارای ۳ درورودی ویک چهارسوق می باشد.ارتفاع طاق نسبت به بقیه مجموعه بازار بزرگ شهرضا بلند تر […]

ادامه مطلب

مسجد حاج عبدالحمید

تاریخچه ی بنای مسجد تاریخی حاج عبدالحمید مربوط به دوره قا جاراست. مشخصات بنا این بنا دارای دوایوان درجهات شمالشرقی وجنوب غربی می باشدکه درکنار صحن مستطیل شکلی با کشیدگی درجهت قبله قرارگرفته اند.نمای روبه قبله این بنا متقارن با جبهه متقابل خود می باشد.با این تفاوت که درپشت آن گنبدخانه قرارگرفته.ایوان هاباقوس جناقی وفضای مجاور آن دارای قوس هلالی […]

ادامه مطلب

منزل آزادی پور واقع دربازار

منازل قدیمی در هرشهرودیاری نشانه ای از آن دوره بنا ی ساخت,مهارت معمار,وذوق هنری افرادی است که ساخت بنا مشارکت دارند.درشهرستان شهرضا ودر خود شهرشهرضا کم از این بناها نیست.اگر یکی ازاین صاحبان منازل قدیمی که به ثبت تاریخی رسیده بیاید وآن منزل را به عنوان موزه مردم شناسی در اختیار سازمان موزه ها قراردهد می تواند نقشی در امر […]

ادامه مطلب
1 5 6 7 8 9 20