مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

سابقه ی تعلیم وتربیت در قمشه

سابقه ی تعلیم در قمشه مقارن با سابقه ی خود قمشه است,زیرا در هر دوره ی تاریخی ما به نام علما و دانشمندان برمی خوریم که پسوند قمشه ای را به دنبال داشته است,اما به طور اخص در شهر قمشه از زمان قاجاریه مرکز مهم علمی وجود داشته است,وپیدایش مدارس جدید از سال ۱۲۹۴ هجری شمسی برابر با۱۳۳۰هجری قمری بوده […]

ادامه مطلب

کارکنان دبستان حکیم صهبا سال۱۳۲۰

کارکنان دبستان حکیم صهباشهرستان شهرضا: ازراست:مسیح الله صفوی-رحمت الله دانایی-جوادیوسفی-عبدالرسول خلیلی-حسن معین زاده(رییس فرهنگ)-یدالله کودک- عطا اله حقیقت جو-مسیح الله فرزانه-؟؟؟؟؟-؟؟؟

ادامه مطلب

آغاز اصلاحات فرهنگی شهرضا

سال۱۳۱۳خورشیدی را از روحقیقت می توان سال آغازاصلاحات فرهنگ شهرضا دانست .زیرا درآن سال مصادف بودبا زمان وزارت جناب آقای علی اصغرحکمت وآقای تاج الدین امامزاده ریاست فرهنگ اصفهان را دارابودوباحسن توجهی که ایشان به ترقیات وتحولات فرهنگ شهرضا داشتنددرمقام این برآمدندکه فرهنگ این شهرستان را به صورت درآورند .به همین منظور درتیرماه۱۳۱۳ با مرحوم صوراسرافیل فعال حکومتی وفرهنگ دوست […]

ادامه مطلب

شادروان سیدتاج الدین امامزاده(رئیس پیشین فرهنگ استان)

امام زاده فرزند سیدخلیل (امام جمعه شهرضا)که مولف کتب متعدد درعلوم اسلام است یکی از اعقاب(میرزا مهدی خان ندیم استرآبادی وزیر ودبیررسالت نادرشاه افشاراست)میرزا مهدی خان,صاحب (دره نادری)و(تاریخ جهانگشای نادری)افزون بررسایل متکلف ومتنوع است.)شادروان امام زاده درطول سالهای ۱۳۱۱تا ۱۳۱۸ درپست رئیس کل فرهنگ اصفهان بود,افزون برخدمات بسیار درفرهنگ استان اصفهان بهساختن بناهای ارزشمند فرهنگی دراصفهان وسایر شهرهای استان ازجمله(شهرضا)پرداخت […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 9