مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی

دبستان دولتی خیام(سال۱۳۳۳-۱۳۳۴هجری شمسی)دانشپایه ششم ابتدایی از سمت چپ تصویر: آقای صفایی آقای فضل الله مطیعی آقای امرالله انصاری آقای محمود محمودی آقای محمود غزنوی آقای معین زاده آقای علی فرزانه آقای ذبیح الله جمالی آقای حسین فرزانه مسیح الله جمالی — آقای نعمت اله بهرامی منبع عکس:مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا گرداورنده:عمادالدین منصف    

ادامه مطلب

دبیرستان دولتی دخترانه آذرمیدخت

مدرسه بنات شهرضا چون تا سال ۱۳۰۹ وسیله تحصیلی جهت دوشیزگان شهرضا فراهم نبودواین موضوع موجب نگرانی کلیه اهالی مخصوصا آنهایی که نسبت به باسوادشدن ذختران خودعلاقه مندبودندشده بود؛مرحوم دکتر ابراهیم لبیب که به معارف خواهی شهرت بسزاداشت درهمان سال یک نفرمدیرویک نفرمعلم استخدام وحقوق آنها رابا کرایه مدرسه این مرد فرهنگ دوست شخصا ازجیب فتوت خود متعهدوتوانست یک مدرسه […]

ادامه مطلب

مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳درشهرضازاده شد.پس از طی دوران تحصیل ابتدایی ومتوسطه در وزارت کشور مشغول به کارشد.در سال۱۳۲۰شهردارشهرضاشد.او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشیدو به بهداشت شهرضا رسیدگی کردوچند خیابان از جمله ولی عصرغربی وبرودین واردیبهشتوامتدادخیابان های دیگراز فعالیت های اوست.اودر سال۱۳۴۷کفیل فرمانداری شهرضاشد.ارزاق ازجمله نان وگوشت را ارزان کردودرسال۱۳۵۹به افتخار بازنشستگی نائل آمد.دراین […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 9