مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

دبیرستان دولتی دخترانه آذرمیدخت

مدرسه بنات شهرضا چون تا سال ۱۳۰۹ وسیله تحصیلی جهت دوشیزگان شهرضا فراهم نبودواین موضوع موجب نگرانی کلیه اهالی مخصوصا آنهایی که نسبت به باسوادشدن ذختران خودعلاقه مندبودندشده بود؛مرحوم دکتر ابراهیم لبیب که به معارف خواهی شهرت بسزاداشت درهمان سال یک نفرمدیرویک نفرمعلم استخدام وحقوق آنها رابا کرایه مدرسه این مرد فرهنگ دوست شخصا ازجیب فتوت خود متعهدوتوانست یک مدرسه […]

ادامه مطلب

مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳درشهرضازاده شد.پس از طی دوران تحصیل ابتدایی ومتوسطه در وزارت کشور مشغول به کارشد.در سال۱۳۲۰شهردارشهرضاشد.او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشیدو به بهداشت شهرضا رسیدگی کردوچند خیابان از جمله ولی عصرغربی وبرودین واردیبهشتوامتدادخیابان های دیگراز فعالیت های اوست.اودر سال۱۳۴۷کفیل فرمانداری شهرضاشد.ارزاق ازجمله نان وگوشت را ارزان کردودرسال۱۳۵۹به افتخار بازنشستگی نائل آمد.دراین […]

ادامه مطلب

مرحوم محمد باقرخان کیان

شادروان محمد باقرخان کیان ,درآخر دوره قاجار وآغاز دوره پهلوی اولین کلانتر شهر قمشه بود.او باهمکاری علیرضاخان کیان وراهنمایی دوتن از افسران اداره امنیه (ژاندارمری) یعنی شاهزاده عبداله میرزا ومختاری,مشهور به (قلعه بیگی)مدرسه ای چهار کلاسه ملی در کوی (پای درختی) تاسیس کردند. این مدرشهبه نحو مطلوب اداره می شدوشاگردان,همه دارای لباس متحدالشکل بودندواز محل کمک اهالی,اعانات وشهریه کودکان اداره […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 9