مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

مرحوم محمد باقرخان کیان

شادروان محمد باقرخان کیان ,درآخر دوره قاجار وآغاز دوره پهلوی اولین کلانتر شهر قمشه بود.او باهمکاری علیرضاخان کیان وراهنمایی دوتن از افسران اداره امنیه (ژاندارمری) یعنی شاهزاده عبداله میرزا ومختاری,مشهور به (قلعه بیگی)مدرسه ای چهار کلاسه ملی در کوی (پای درختی) تاسیس کردند. این مدرشهبه نحو مطلوب اداره می شدوشاگردان,همه دارای لباس متحدالشکل بودندواز محل کمک اهالی,اعانات وشهریه کودکان اداره […]

ادامه مطلب

مرحوم علیرضاخان کیان

مرحوم علیرضاخان کیان,کلانترمحل وازبنیانگذاران فرهنگ شهرضا از سال۱۲۹۴بودکه مساعدت وهمکاری مرحوم محد باقرخان کیان وتنی چند از معاریف شهربا مرحوم سید معصوم نیری نماینده فرهنگ از سال ۱۳۱۳به بعد دراحداث وتاسیس مدارس جدید با اهداءچند قطعه زمین جهت ساختمان آنها همکاری واشتراک مساعی نمود.ضمنا مرحوم علیرضاخان وخانواده اش مذهبی وبه شعائر دینی اعتقاد خاص داشتند. (منبع:کتاب مشق آفتاب-صفحه ۹۴)

ادامه مطلب

انجمن همکاری خانه ومدرسه-دبستان حکیم اسدالله, سال۱۳۳۰-۱۳۲۹

انجمن همکاری خانه ومدرسه-دستان حکیم اسدالله, سال۱۳۳۰-۱۳۲۹ نشسته از راست:محمدجعفرنعیم,محمدگیوه چی,میرزا حسین بیطرف,محمداسماعیل نعیمی,حبیب الله مشکی,دکترتوانا,دکتر عبدالعلی گویا(رئیس فرهنگ),محمد اسماعیل نعیم,سید محمود بحرینی,ذبیح الله, ردیف دوم از چپ:ذبیح الله مردانی,شکرالله کریمپور ایستاده کنار تخته سیاه از راست: نعمت الله بهرامی, میرزاحسین مرتضوی-؟-؟-؟-؟اکبرراد,حیدرعلی نعیم.

ادامه مطلب

جلسه تودیع آقای قدمی(ریاست فرهنگ شهرضا)درتاریخ۱۳۴۳/۰۶/۱۶

نشسته ازچپ:نصرت الله فرزانه,امیری,سیدمحمدکسراوی,حمزه پژوهنده,محمدعلی بهرامی,حسن وفایی,سهراب مجدزاده,حشمت الله قدمی,علی فرزانه,علی فرزانه,فضل الله مطیعی,ذبیح الله جمالی,جلال طبائیان,حسن کفیل,علی اکبرشکور,مسیح الله جمالی,کمال بزرگزاد ایستاده از چپ:ردیف اول:اسدالله انصاری, یدالله سبزواری,اکبر راد,احمد قیاسیان,کاظم زاده,امین الله جهانشاهی,غلامرضا شبانپور,عبدالله زاهد,نامدار,نعمت الله مولایی,اسفندیار معتمدی,فتح الله شدیدایی,طاهری,محمدحسن باقی,روح الله همسایگان,تیموری,پژوهنده,علی مشکوه ردیف دوم ایستاده:فخری,بزمی,نوابی,یحیی انصاری,نیک پور,شهابی,قدیری منبع:فصلنامه اندیشه نو گردآورنده:عمادالدین منصف

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 9