مطالبی درموردتاریخچه اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

فارغ التحصیلهای اولین دوره دانشپایه پنجم مدرسه دولتی ولندان سال تحصیلی 30-1329

ردیف پایین از راست به چپ 1– آقای اسداله ایزدی 2- آقای ابوالقاسم توانا 3- آقای رحمت اله صفایی 4- آقای علی فرزانه 5- آقای مسعود صدری 6- آقای ذبیح اله جمالی 7- آقای جواد یوسفی منبع:فصلنامه اندیشه نو – مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا

ادامه مطلب
1 7 8 9