دراین دسته مطالب مربوط به سابقه تاریخی شهرستان شهرضاوبه بررسی نوشته های سیاحان درمورد شهرستان شهرضا پرداخته می شود..

ظلّالسّلطان درقمشه(شهرضا)

ظلّالسلطان (۱۲۶۶-۱۳۳۶)فرزندناصرالدّینشاه قاجاروحاکم اصفهان بود. اوبارهابه قمشه سفرکرده بود.دریکی ازسالهای قحطی،(به گمانم ۱۲۹۶هـ . ق) ظلّالسّلطان برای بررسی و ضعیت مردم به قمشه می آید. مردم مصیبت زدهی شهرخاطره ی خوشی ازورودحاکم به دیارخودنداشتند.چون میدانستندکه نوکران ومحافظان حاکم هرچه دم دستشان باشدبرمی دارندوکسی نمی تواندمانع آنهاشود. بدین خاطرمردم اموال ارزشمندخودراکه اغلب ظروف مسی بوددرحفره هایی که دردیوارهی چاهِ آبِ خانه […]

ادامه مطلب

قمشه ورضاخان:

این تصویر  مربوط به دوره ی سلطنت شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷- ۱۱۰۶هـ ) (۱۶۶۷-۱۶۵۹م) می باشد که توسط ژان شاردن جواهر فروش فرانسوی تهیه گردیده است . درسال۱۱۱۲۹۹هجری شمسی سلطان احمدشاه قاجار درحالی که سردار سپه رضاخان میرپنج,اورا همراهی می نمود به قصد مسافرت به فرانسه,در مسیر راه به شهرقمشه واردشدند.احمد شاه شب را در منزل مرحوم علیرضا خان کیان […]

ادامه مطلب

دکتر مرتضی قلی خان کیان

دکتر مرتضی قلی خان کیان فرزند (علیرضا خان کیان) درسال ۱۲۹۹ در شهرضا متولد شد . تحصیلات ابتدائی را در (مدرسه ملی شهرضا) پیمود و متوسطه را در«دبیرستان صارمیه» اصفهان به پایان برد آنگاه در «دانشکده پزشکی دانشگاه تهران» پیمود و تخصص خود را نیز در بهداشت عموم به پایان برد آنگاه مدتی  دریکی ازبیمارستان تهران بود و پس از […]

ادامه مطلب

تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در شهرضا

نوشته:استادمصطفی مجرد از انتشار اولین روزنامه در شهرضا بیش از نیم قرن می گذرد. در دوران دکتر مصدق که انتشار جراید در ایران نضج گرفت در شهرضا هم چند نشریه مجوز انتشار یافتند. در زیر به معرفی این نشریات، مسئولان و سردبیران آن ها می پردازیم: روزنامه شهرضا : نخستین روزنامه ای که در شهرضا انتشار یافت « شهرضا » […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 9