دراین دسته مطالب مربوط به سابقه تاریخی شهرستان شهرضاوبه بررسی نوشته های سیاحان درمورد شهرستان شهرضا پرداخته می شود..

چشمه دلدل

شاهرضا در قدیم بسیار با صفا بود دارای دو صحن مجزا از هم با دو در ورودی، یک درب در طرف شرق و یکی در طرف شمال قرار داشت. هر دو صحن دارای کاشی کاری زیبا و هم‌چنین غرفه‌های تمییز بود. یک بازارچه در طرف شرقی قرار داشته که بسیار زیبا ساخته شده بود. این بازارچه دارای چهارده باب دکان […]

ادامه مطلب

قمشه درگذرتاریخ به بیان سیاحان

تا ورنیه درسال۱۰۷۵ ه ق ۱۶۶۴ م . قمشه را این چنین توصیف کرده است: ((روز بیست و ششم (فوریه ۱۶۶۴ م.) سه ساعت بعد از نصف شب به صحرای خشکی داخل شدیم و از آنجا طی طریق نموده تا به یک لیو مسافت قمشه رسیدیم و ار آنجا اراضی آباد شروع به خودنمایی کردند. قمشه شهر بزرگی است یک […]

ادامه مطلب

پیدایش وتوسعه قمشه:

قمشه شهریست که ایجاد و پی افکندآن را به همت یک نف نسبت نداده اند,زیرا همانطورکه می دانیم شهر یکباره به وجود نمی آید,بلکه مدت ها طول می کشد تا یک مکان جنبه ی شهریت پیداکند.درپیدایش وگسترش قمشه دوعامل نقش اساسی داشته اند,یکی شرایط جغرافیای منطقه ودیگری قرارگرفتن درکنار راههای بازرگانی وتجارتی.با وجود این تفکر وتلاش مردم در طول زمان,با […]

ادامه مطلب
1 3 4 5 6 7 9