دراین دسته مطالب مربوط به سابقه تاریخی شهرستان شهرضاوبه بررسی نوشته های سیاحان درمورد شهرستان شهرضا پرداخته می شود..

تیمور لنگ و فتح قمشه

نویسنده منم تیمورجهانگشا ه نوشته است: هنگامی که شاه منصوره به قتل رسید وامیرتیمور شیراز رابه تصرف خود درآورد.دونفر از شاهزادگان مظفری که درعین حال فرماندهی نیروهای آل مظفر را به عهده داشتند,گریختند.امیرتیمور که نمی خواست کسی از این سلسله باقی بماند درصدددستگیریوقتل آنها برآمده دراین مورد تیموردریادداشت های خود چنین نوشته است: ((من تصمیم گرفته بودم که نسل شاهزادگان […]

ادامه مطلب

محصولات کشاورزی قمشه به بیان سیاحان:

بعضی ازمورخین وجهانگردان در سفرنامه های خود درباره محصولات کشاورزی قمشه,مطالب ذیل را بیان کرده اند. حمدالله مستوفی سال۷۴۰هجری قمری نوشته:((حاصلش غله ومیوه وانگوربود.)) نظرفیگوئروا درسال۱۲۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۴۹میلادی چنین نوشته است:((همه دشت های مجاورشهرحتی چندفرسنگ پس ازآن زمین زراعی وزیرکشت گندوم وجوبود.خاک این ناحیه اگرچه چرب وبرای شخم زدن نامساعد بودحاصلخیز می نمود.)) گملی کارری سال۱۱۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۹۴میلادی […]

ادامه مطلب

توصیف جغرافیای تاریخی قمشه درنوشته های سیاحان :

حمدالله مستوفی درسال۷۴۰هجری قمری دراین باره نوشته است:((…واز اصفهان تا دیگر ولایات عجم مسافت برین موجبست: قومشه فارسی: (سرحدفارس)چهارده فرسنگ))ودر ادامه نوشته است که((قمشه,درماقبل آن رااز ملک عراق شمرده اند و سرحد عراق وفارس است وقولنجان قلعه گلین است وچند موضع توابع دارد واز اعمال قومشه است.)) وهمچنین حاج زین العابدین شبروانی به سال۱۲۴۸هجری قمری بیان کرده است که قمشه: […]

ادامه مطلب

منابع آب شهرستان شهرضا به بیان زبان تاریخ:

فیگوئر و آدر سفرنامه ی خود درسال۱۰۲۶ هجری قمری مطابق با۱۶۱۶میلادی در موردآب قمشه نوشته است: ((دربسیاری جاها قنات ها وگودال هایی وجود داشت که آبشان از نقاط دور دست می آمد چنانکه در سراسر پهنه ی فارسی بی مدداین قناتها زمین آبادان نمی شود, زیراکه چنانکه گفتیم باران به ندرت می بارد وزمین چنان خشک است که نه درکوهسارونه […]

ادامه مطلب
1 4 5 6 7 8 9