مطالبی در مورد فرهنگ مردم شهرضا و جشن های باستانی می پردازیم

اسکاج قدیمی

در قدیم گیاهانی در کنار باغچه های خانه یا در اطرف درختان کاشت می شد که به آن اسکاج می گفتند. وقتی میوه اش را بر داشت می کردند، برای مصرف  میوه اسکاج را چند ساعت در آب می خیساندند تا پوستش به راحتی کنده شود و برای شستن ظروف مورد استفاده قرار می گرفت.

ادامه مطلب

حقابه سنتی کشاورزان شهرضا

حقابه سنتی شهرضا:
حق آب به حق یک کاربر (مصرف‌کننده) در استفاده از یک منبع آب مثل یک رودخانه، جویبار، تالاب یا منبع آب زیرزمینی اشاره دارد. در مناطقی با آب فراوان و کاربران اندک، این قبیل نظام‌ها به‌طور عمومی پیچیده و پرتنش نیستند. در مناطق دیگر به ویژه نواحی خشک جایی که آبیاری انجام می‌شود، این نظام‌ها اغلب از نظر قانونی و فیزیکی منشأ درگیری و نزاع هستند. در برخی نظام‌ها با آب سطحی و زیرزمینی به یک شکل برخورد می‌شود، درحالی که در نظام‌های دیگر اصول متفاوتی برای آب‌های سطحی و زیرزمینی به کار گرفته می‌شود.

ادامه مطلب

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا

هیئت سنگ زن(بنی اسد)شهرستان شهرضا
قدمت این هیات و شیوه عزاداری آنها به حدود ۵۰۰ سال گذشته برمی گردد و از حال و هوای خاصی برخوردار است .عزاداران در هیات سنگ زن شهرضا به دوگروه شامل سنگ زن و دم بگیران تقسیم می شوند.

ادامه مطلب

مدیریت آب قنات درفرهنگ کشاورزان شهرستان شهرضا

فرهنگ کاشت درخت سنجد به دوران ایران باستان برمی گردد ومردم ایران مرکزی ارزش آبی که از قنات ها جاری می شد را می دانستند.بین آب و طبیعت پیوندی ساختند باعشق، که به طبیعت احترام بگذارند. و برای جلوگیری از هدررفت آب که تبخیربوسیله تابش نورخورشید است درختانی کاشتند مقاوم به بدی آب وهوا تا سایه درختان باعث کاهش تبخیر آب شود.

ادامه مطلب
1 2 3 4 6