مطالبی در مورد فرهنگ مردم شهرضا و جشن های باستانی می پردازیم

مراسم ازدواج در شهرستان شهرضا

این مراسم ازچهل سال به قبل دربین خانواده ها اجرا می شده است.وقتی خانواده ای پسری داشتند و پدر ومادر پسر را برای ازدواج آماده می دیداند ؛پدر ومادر در خلوت باهم صحبت می کرداند و چند خانواده را که دختری  به سن ازدواج داشتندمورد ارزیابی وبررسی قرار می داداند.درآن زمان خانواده ها بیشتر درمیان فامیل برای پسرشان ,عروسی مناسب […]

ادامه مطلب
1 4 5 6