ساخت سازویلن

ویلن دوکاسه ای

سازویلن دوکاسه ای ابداع استادابراهیم قنبری مهر سازویلن دوکاسه ای ابداع استادابراهیم قنبری مهر است.که نشان از خلاقیت ایرانی و اینکه هنرفقط نزدایرانیان است وبس. شاگرد استادابراهیم قنبری مهر ,هنرمند ارجمند جناب آقای اکبر فردوسیان از شاگردان تراز اول این

استاداکبرفردوسیان

ویلن: ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای است. برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده‌است نواخته می‌شود. کوک سیم‌های ویولن از زیر به بم به