سفال و سرامیک شهرضا

استاد علیرضا سهیلی

هنرمند توانا آقای علیرضا سهیلی فرزند عباس سهیلی متولد 1344درشهر شهرضا متولد شدوتا3ابتدایی بیشتر درنخواند وبه اصرار پدر به کارگاه سفالگری رفت. توانایی او به این حد بود که درسن 17سالگی کارگاهی را برای خود راه اندازی کرد.او تمام کارهای

سفال

بسم الله الرحمن الرحیم درکارگاه عباس سهیلی خاک رس رابرای سفالگری , ازمعدن خاک رس در نزدیکی کوه دامزادتهیه می کنند.بعد خاک رس را با آسیاب چکشی آسیاب می کنند.خاک رس آسیاب شده رادر یک حوضچه برای تصفیه می ریزند.

استاد محمد باقر سهیلی

به نام خالق زیبایی ها آقای حاج محمدباقر سهیلی به سال1337در شهرضا به دنیا آمدم در سن هفت سالگیدرکارگاه پدرم به طورپاره وقت مشغول کار شدم.به طور رسمی در سن پانزده سالگی وارد کار سفالگری شدم. در سال 1344مرحوم پدرم

سفال و سرامیک شهرضا

مقدمه: سفال وسرامیک,زبان نمادین فرهنگ موقعیت هنرفرهنگ یک جامعه,همیشه فرازونشیب هایی را پشت سرگذاشته است وآن چه پایدار مانده,در شکل گیری فرهنگ موثر واقع شده به گونه ای که شناخت پیشینه تاریخی یک جامعه بدون دریافت وکشف هنرآ ن,ناقص است.