عصاری

عصاری

عصاری یکی از پیشه های قدیمی مردم شهرستان شهرضا است. عصاری در گذشته به كسي كه از دانه هاي روغني نظير: خشخاش،كرچك،برزك،كافشه و … روغن مي گرفته است، عصار و به اين شغل عصاري مي گفتند. در قديم عصاري يكي از مشاغل مهم بشمار مي