لوافی

جوال بافی

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا لوافی (بافندگی)است. لوافی نوعی بافندگی است که به صورت تار وپود انجام می گردد.در قدیم برای حمل بار بر از تولیدات این کار استفاده می شد.این تولیدات مثل :توبره,گاله,تاچه و…. که برای حمل بار در