هوچین سازی

هوچین سازی,صنعت درحال خاموشی

در قدیم ابزار آلات زیادی در کشاورزی استفاده می شد.که هنوز بعضی از آنها مورد استفاده کشاورزان هست وبیشتر آنها منسوخ شده ویا درحدکمی مورد نیاز کشاورزان است. هوچین دو نوع بوده یکی هشت تا دوازده دندانه کلفت که بافه