آب انبار دوطبقه-آب انبار دوطبقه روستای تاریخی قوام آباد-رستای قوام آباد شهرضا

رفتن به نوار ابزار