مرحوم عبداله خان شجاعی

مرحوم عبداله خان شجاعی فرزند یداله خان در سال۱۳۰۳درشهرضازاده شد.پس از طی دوران تحصیل ابتدایی ومتوسطه در وزارت کشور مشغول به کارشد.در سال۱۳۲۰شهردارشهرضاشد.او به عمران و آبادی شهرضا سخت کوشیدو به بهداشت شهرضا رسیدگی کردوچند خیابان از جمله ولی عصرغربی وبرودین واردیبهشتوامتدادخیابان های دیگراز فعالیت های اوست.اودر سال۱۳۴۷کفیل فرمانداری شهرضاشد.ارزاق ازجمله نان وگوشت را ارزان کردودرسال۱۳۵۹به افتخار بازنشستگی نائل آمد.دراین […]

ادامه مطلب